Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0074-C01 за проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в “СКАТ ОЙЛ” ЕООД по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”

EU Project SkatOil


 

trash 11

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Скат Ойл” ЕООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване, доставка и монтаж на машина за щанцоване със секция за отделяне на отпадъка - 1 бр. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Краен срок за подаване на оферти 09.01.2018 г. – 00:00 ч.